Press Release 2023

02/01/2024

ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑎ

ᑖᓐᓇ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᒍᑎ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐃᓱᓕᑎᓪᓗᒍ 6:00-ᖑᒥ ᕕᕗᐊᕆ 1, 2024-ᒥ ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ ᐃᓂᖓᓄᑦ, ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᑐᑦ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕈᐊᕐᕕᒧᑦ ᐁᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᓕᒻᒥᓂ. ᐅᑯᐊᑕᒐ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᖏᑦ: ᐱᑕ ᐋᑕᒥ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᔪᖅ ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ […]
01/12/2024

ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑎ 

ᑖᓐᓇ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᒍᑎ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᑎᒃᑯᐊᓯᓂᖅ ᐃᓱᓕᓚᐅᔪᒻᒪᑦ 5:00-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᔭᓄᐊᕆ 8, 2024-ᒥ ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ ᐃᓂᖓᓄᑦ.  ᐅᑯᐊᑕᒐ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᑎᒐᓱᑦᑐᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂ ᑲᑎᖕᖓᔨᐅᑉ ᐃᓂᖓᓄ 2024-ᒥ. ᐊᖓᔪᕐᖄᖅ: ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐊᑑᑎᓛᕐᑐᖅ ᓯᑕᒪᖓᓐᓂ ᕕᕗᐊᕆ 1, 2024 10:00-ᖕᖑᒥ […]
12/20/2023

ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓ ᐊᑎᓕᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᐅᓚᒍᒪᐅᑎᑦᓴᒐᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕈᑎᑦᓴᓄᑦ ᓄᑭᒋᔭᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ

ᒪᓐᑐᔨᐊᓪ, ᑏᓯᒻᐱᕆ 20,2023 – ᑯᐯᒃ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ ᕙᕌᓐᓱᐊ ᓗᑰ ᒪᑭᕝᕕᐅᓗ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ ᐱᑕ ᐋᑕᒥ ᐊᖏᕈᑎᓖᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᓄᑖᒥᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᓄᑭᒋᔭᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑲᕙᒪᑦᓴᖓᑕ ᐃᓂᓪᓚᖓᐅᓯᑦᓴᖓᓂᑦ ᓄᑕᐅᓯᓕᕐᑎᕆᒍᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂᑦ. ᐊᑎᓕᐅᕈᑕᐅᓂᖓ ᓄᑭᑖᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᒻᒥᒃ ᐊᓪᓗᕆᐊᕐᓂᐅᔪᖅ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖏᓐᓄᑦ […]
12/06/2023

ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᓇᒻᒥᓂᑖᕐᖁᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᑏᖏᓐᓂᑦ ᐊᕙᑕᖅ ᐃᓗᕐᕈᓯᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᒍᑦᔨᕕᖓᓂ

ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ ᒪᓐᑐᕆᐊᓪ – ᑎᓯᒻᐱᕆ 6 2023 – ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᐊᓕᐊᓱᒃᑯᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒋᐊᒥᒃ ᓇᒥᓂᕐᑖᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᑏᖏᓐᓂᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᕕᓂᕐᓂᑦ ᐊᕙᑕᖅ ᐃᓗᕐᕈᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓄᑦ. ᓇᒻᒥᓂᕐᑖᕆᔭᐅᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᑏᖏᑦ ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᓯᓚᕿᔪᑦ ᑕᕐᕿᓂᑦ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓀᕈᑎᒋᖃᑦᓱᒋᑦ. ᓄᑖᓂ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕈᑎᓂᑦ […]