2013 – ᐊᓯᑦᔨᓯᒪᔪᖅ   ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑎᒃ   ᐃᓚᐅᔪᓕᒫᓂᒃ –  ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᑎᒐᓱᑦᑐᑦ  2013-ᒥ  ᓄᓇᓕᓕμᑦ  ᓂᕈᕐᐊᓂᒪᕆᖓᓂᒃ  ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖃ̧ ᒪᕆᖓᑕ  ᑐᖓᓕᖓᓄᑦ  ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᕋᓱᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ  ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓂᖏᓄᑦ  ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᒻᒧᑦ


 2013 – ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᑎᒐᓱᑦᑐᑦ  2013-ᒥ  ᓄᓇᓕᓕμᑦ  ᓂᕈᕐᐊᓂᒪᕆᖓᓂᒃ  ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᕐᖃ̧ ᒪᕆᖓᑕ  ᑐᖓᓕᖓᓄᑦ  ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᕋᓱᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ  ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓂᖏᓄᑦ  ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᒻᒧᑦ


 2012 – ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ  ᓂᕈᐊᕐᓂᖓ  ᐊᖓᔪᖅᑳᒪᕆᐅᑉ  ᐃᓂᖓᓄᑦ  2012


2011 ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᒪᕆᒃ  2011:  ᓱᕐᕈᐃᒐᑕᖕᙰᑐᓂᑦ ᑐᓴᕐᑎᑕᐅᒍᑏᑦ


2011 – ᒪᑭᕕᒃᑯᑦ  ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᒃ   ᓂᕈᐊᕐᑎᓯᓂᖓᑦ   2011: ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ


2010 – ᒪᑭᕝᕕᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᒪᕆᖓ ᓄᓇᓕᓐᓂ 2010-ᒥ