ᖕ 1995-ᒥᓂᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐅᖃᕐᑎᖏᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᒃᓗ ᐊᒥᓱᕕᑦᓱᑎᒃ ᑲᑎᙵᖃᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᑦᔨᒌᙱᑐᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑐᑦ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓂ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᑦ ᑖᒃᓰᕈᑎᓂᓪᓗ ᐊᑭᓕᑦᓭᔭᕐᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᖃᑎᒋᕙᑦᓱᒋᑦ. ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᒍᑦᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒻᒪᕆᓐᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᑎᑕᐅᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᑦᓱᒍ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐄᒐᕐᕕᓕᐅᕐᓂᖅ. ᑌᒣᒐᓗᐊᕐᑎᓗᒍ ᐱᔭᕐᓃᓂᕐᓴᐅᖃᑦᑕᑐᖅ ᐊᖏᖃᑎᖃᕋᓱᐊᕆᐊᒥᒃ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᑖᒃᓯᓕᕆᔭᐅᒍᑎᖏᑦ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᓂ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᖃᓲᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᓱᑎᒃ ᐅᕝᕙᓗᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑎᒐᓱᐊᕆᐊᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᑏᑦ ᑕᕐᕋᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕿᒻᒪᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᓱᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓂᕆᒃᑫᕙᑦᑐᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᔪᐃᓐᓇᐅᑎᒋᕙᑦᑕᕗᑦ ᐱᑦᔪᑎᖃᕐᓱᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᑖᒃᓰᔭᕐᑎᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᑯᐯᒻᒥᐅᑦ ᐅᓄᕐᓂᐹᓂᒃ ᑖᒃᓰᔭᓲᖑᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥᓗ ᐃᓅᒐᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᐊᑭᖓ ᐊᑭᑐᓂᕐᐸᐅᓂᖓᓂᒃ.

ᖃᒻᒥᓂᑕᐅᓂᕐᐸᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᕐᓱᐊᓘᑉ ᐊᑭᖓ ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᓯᔭᐅᒍᑏᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᑭᑦᑐᒪᕆᑦᓱᑎᒃ ᑕᒪᓇ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐱᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᓂᓪᓗ ᓵᙵᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᐊᒥᔪᖅ.

ᐃᓚᒌᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᑖᒃᓰᔭᕐᓂᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᕐᖃᒥᓚᐅᕋᓗᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔦᑦ ᑐᕌᒐᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᒪᓂᔨᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓚᐅᙱᑑᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᕿᓂᖏᓐᓇᑐᒍᑦ ᐅᓯᔭᐅᒍᑏᑦ ᑖᒃᓰᔭᕐᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᐸᑦᑐᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᑕ ᓯᓚᑖᓂ.

ᒪᑭᕝᕕᑉ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖏᑦ ᐊᔭᐅᕆᖃᑦᑕᖏᓇᑐᑦ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓂᒃ ᑯᐯᒃᑯᓗ ᑲᕙᒪᖏᓐᓂᒃ ᑖᒃᓯᓕᕆᒍᑎᒥᓂᒃ ᐋᕐᕿᒋᐊᕆᖁᑦᓱᒋᑦ ᐊᑑᑎᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᑭᙴᒪᒋᔭᐅᔪᓪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᑐᙵᕕᒋᓗᒋᑦ.