ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᕙᑎᓪᓗ ᖁᓕᓪᓗᓂ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᓯᕗᓕᕐᑎᖑᕐᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᑦ ᐱᒍᓐᓴᐅᑎᖏᑦ, ᐱᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᑎᒍᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕐᓃᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓃᓪᓗ ᑲᔪᓯᔪᙳᑎᑦᓯᐊᓱᒋᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᓱᒋᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ, ᑯᐯᓕᒫᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᑎᒍᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᒍᓐᓇᓯᑦᓯᐊᓱᑎᒃ.