ᐱᓇᓱᒐᑦᓭᑦ

ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᐊᔪᐃᓐᓇᐅᑎᖃᖏᓐᓇᐳᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᓗ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕈᑎᑦᓴᓂᓪᓗ ᐱᕕᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᐅᔪᖁᑎᒥᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓗ ᓄᓇᓯᒪᕕᖃᕐᑐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ.

ᐅᑯᐊ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᐱᕕᑦᓴᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᑐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᓂ, ᑎᒥᐊᕈᖁᑎᑦᑕᓗ ᑲᒻᐸᓂᖁᑎᖏᓐᓃᑐᓄᑦ.