ᒪᑭᕝᕕᒃ ᓄᓇᒥᒃ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᑑᕗᖅ ᑭᒡᒐᑐᕐᓱᓂ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ 80% ᐳᓴᓐᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑕᕆᐅᖁᑎᖓᑕ ᕿᑭᕐᑕᖏᓐᓃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᖑᑦᓱᓂ ᐃᑎᕐᕕᖃᕐᓂᒧᓪᓗ ᓇᔫᑎᖃᕐᓂᒧᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᑖᕐᓂᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ. ᓄᓇᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᐅᑏᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑰᑎᑕᐅᓂᖃᓲᖑᕗᖅ ᒪᓂᔨᒍᒪᓂᐊᕐᑐᓄᑦ ᐃᑎᕐᕕᖃᕈᒪᓂᕐᒥᓗ ᓇᔫᑎᖃᕈᒪᔪᓂᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᓄᓇᓄᑦ. ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᑎᐅᓂᕐᒥᒍᑦ, ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᓲᖑᕗᖅ ᑭᓇᒃᑯᑦ ᓄᓇᒨᕈᒪᓕᕐᒪᖔᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᒍᓐᓇᓱᑎᒃ ᐊᐅᑳᕈᓐᓇᑎᓪᓗ ᐊᑐᕈᒪᔪᓂᒃ ᐊᕐᕿᓱᕐᑕᐅᒪᔪᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᕕᖃᖕᖏᑐᐊᕐᒪᑕ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᑎᕐᕕᖃᕈᓐᓇᓂᕐᒧᓗ ᓇᔫᑎᒍᓐᓇᓂᕐᒧᓗ ᐱᔪᓐᓇᓯᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᖅ ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᒃ ᐃᓗᓐᓀᓄᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᓄᑦ ᐃᑎᕐᕕᖃᕈᒪᓂᐊᕐᑐᓄᑦ ᓇᓪᓕᐊᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᕐᓄᑦ ᓄᓇᓄᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑕᕆᐅᖁᑎᖓᓃᑐᓄᑦ.

ᐱᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᓯᖏᑦ

  1. ᐱᒐᓱᐊᕈᒪᔪᑦ ᓱᓇᒥᑦᓯᒋᐊᓖᑦ ᒪᓂᔨᓗᑎᓪᓗ ᐃᑎᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᓇᔫᑎᒍᓐᓇᓂᕐᒧᓗ ᐱᔪᓐᓇᕈᑏᑦ ᐱᒐᓱᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᑎᒍᑦ.
  2. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᒍᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓲᑦ ᐊᒻᒪ,ᓗ ᐊᐱᕆᐅᑎᑦᓴᑕᖃᑐᐊᕐᒪᑕ ᐅᖄᓚᕕᐅᓂᐊᓕᕐᒪᑦ ᐱᒐᓱᐊᕐᑐᖅ ᑭᓪᓕᖃᑦᓯᐊᕈᑎᑦᓴᖓᓄᑦ.
  3. ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᓂᒧᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖓᑦ ᓵᕐᒨᕆᓲᖅ ᐱᒐᓱᐊᕈᑎᓂᒃ ᒪᑭᕝᕕᐅ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖏᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᐊᕐᑎᓗᒋᑦ.
  4. ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖏᑦ ᓇᓪᓕᐊᒍᑦ ᐊ) ᐊᖏᕐᓱᑎᓪᓘᓃᑦ ᐱᒐᓱᐊᕐᑕᐅᔪᒥᒃ ᐅᓪᓗᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᓗᖏᓪᓗ, ᐸ) ᐊᐅᑳᕐᓗᑎᒃ ᐃᑎᕐᕕᖃᕈᒪᔪᒥᒃ ᓇᔫᑎᒍᒪᔪᒥᓪᓗ.  ᐃᑎᕐᕕᖃᕈᓐᓇᖏᑦᑑᓂᕐᒧᓗ ᓇᔫᑎᕈᓐᓇᖏᑦᑑᓂᕐᒧᓗ ᐊᐅᑳᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᑦᔪᑎᖏᓐᓂᓗ ᐊᖏᖏᑑᒍᑎᒧᑦ ᐊᓪᓚᕕᐅᓂᐊᕐᑎᓗᒍ ᐱᒐᓱᐊᕐᑐᖅ ᐊᓪᓚᕕᐅᓗᓂ.
  5. ᐊᖏᕐᑕᐅᓂᐊᕈᑎᒃ, ᐱᒐᓱᐊᕐᑐᖅ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᕕᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᒪᕐᕉᒋᐊᓪᓚᓂᒃ ᓯᑯᑦᓴᔭᓂᒃ ᐅᓪᓗᓕᐅᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᑎᓕᐅᕐᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᓗ, 1) ᐃᑎᕐᕕᖃᕈᓐᓇᓂᕐᒧᓗ ᓇᔫᑎᒍᓐᓇᓂᕐᒧᓗ ᐱᔪᓐᓇᕈᑎᒥᒃ, 2) ᐸᓯᔭᐅᒍᓐᓇᓂᖓᓄᑦ ᓴᒃᑯᐃᓯᒪᒍᑎᒥᒃ.
  6. ᐃᑎᕐᕕᖃᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᓇᔫᑎᒍᓐᓇᓂᕐᒧᓗ ᐱᔪᓐᓇᕈᑎᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑕᐅᖏᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᑎᕐᓯᒣᓐᓇᓕᕈᓂ ᓇᔫᑎᓐᓇᓕᕈᓂᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᒪᔪᕐᑎᒍᑦ ᐃᑎᕐᕕᖃᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕈᑎᒧᑦ.

ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᕐᐸᐅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑐᑭᓯᒪᑎᑕᐅᑦᓯᐊᓂᐊᕆᐊᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᑎᕐᕕᖃᕈᓐᓇᓂᕐᒧᓗ ᓇᔫᑎᒍᓐᓇᓂᕐᒧᓗ ᐱᒐᓱᐊᕈᑎᖏᑦ ᑕᑕᕐᓴᑕᐅᒪᔪᑦᓴᐅᒋᐊᖏᓐᓄᑦ ᒪᓂᔭᐅᓗᑎᓪᓗ ᓯᕗᓂᑦᓯᐊᖓᒍᑦ ᓱᓇᓱᐊᕆᐊᓚᐅᕋᑎᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓄᖏᑦᑕ ᓄᓇᖏᓐᓃᓕᕈᑎᒃ.