research-chairᑖᑦᓱᒪ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᕕᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᕆᓚᖓᔭᖓ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑦᓯᐊᓕᐅᒥ- ᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᑎᐅᓗᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒨᓕᖓᔪᓂᒃ ᐃᓂᓪᓚᑎᕆᒋᐊᕐᑎᐅᓗᓂᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕈᑎᐅᓲᓂᒃ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦ ᑲᕙᒪᓕᕆᔨᓕᒨᓪᓗ ᑐᑭᑖᕐᑐᐃᔨᐅᑦᓯᐊᓕᐅᒥᖁᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᒪᑦᓯᐊᓂᒃᑯᑦ.