ᑕᒫᓂ ᑕᑯᓚᖓᕗᑎᑦ ᐊᑦᔨᒋᖏᑐᓂᒃ ᓄᓇᖕᖑᐊᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒨᓕᖓᔪᓂᒃ, ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᓪᓗ ᑐᖕᖓᕕᒋᓲᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥᒃ ᑕᑯᓐᓈᑕᐅᓂᖃᕐᑎᓗᒍ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᑉ ᑲᑦᔨᖓᓂᑦᑐᓂᒃ.

 1. ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᙳᐊᖏᑦ
  ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᑦ.
 2. ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᙳᐊᖏᑦ 1997
  ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᑦ. ᓄᓇᙳᐊᖅ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕐᑐᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᓪᓗ.
 3. ᑯᐯᑉ ᓄᓇᙳᐊᖓ
  ᓄᓇᕕᒃ ᑯᐯᒻᒥ.ᓄᓇᙳᐊᖅ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕐᑐᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᓪᓗ
 4. ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᑦ ᐃᓄᖁᑎᖏᓪᓗ 2000
 5. ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᙳᐊᖓ 2000
 6. ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᖁᑎᖓ ᑕᕆᐅᒥᓗᓗᓂᑲᕿᔨᖑᑐᕿ.ᖑᔨᔨᓗᕿ.ᖃᓕᒪ ᐃᓄᓯᒪᔭᖏᑦ
 7. ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓗ ᓄᓇᙳᐊᖓ
  ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᕘᓪᓗ ᓄᓇᓕᖏᑦ.
 8. ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᑦ
  ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ.
 9. ᑰᑦᔪᐊᑉ ᓄᓇᖁᑎᖓ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓂᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᒪᕐᕈᓗ
  ᑰᑦᔪᐊᑉ ᓄᓇᖁᑎᖓ.
 10. ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᙳᐊᖓ
  ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᖁᑎᖏᓪᓗ ᓄᓇᓂ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᔪᓂ.
 11. ᑰᑦᔪᐊᖅ: ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᑎᒍᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᓗ ᐊᕐᖁᑎᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ
  ᕿᒧᑦᓯᑯᑦ ᓯᑯᑑᒃᑯᓗ ᐊᕐᖁᑏ
  ᐆᑦᑐᕋᐅᑏᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓂ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᒍᑎᖏᓐᓂ
 12. ᐊᒥᐊᔨᑲᐅᑉ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᓄᓇᙳᐊᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ
 13. ᑐᙵᓱᒋᑦᓯ ᓄᓇᕕᒻᒧᑦ ᓄᓇᙳᐊᖅ 1997
 14. ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᙳᐊᖓ 1996
 15. ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑕᕆᐅᖁᑎᖓ 1996
 16. ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᑦ 1996