Aipainunavik

ᑐᓴᕈᑎᓕᕆᓂᖅ ᔭ ᐱᑐᑦᓯᒪᒍᑎᒃ ᐁᐯᓄᓇᕕᒃ ᐊᓪᓚᒍᑎᖓᓄᑦ

ᐁᐯ ᓄᓇᕕᒃ ᐊᓪᓚᒍᓯᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᑦᔨᒌᒥᒃ ᐊᓪᓚᒍᑎᒥᒃ ᐊᑐᖁᑦᓱᒋᑦ.

ᐁᐯ ᓄᓇᕕᒃ ᐊᓪᓚᒍᓯᖓᓂᒃ ᐱᒍᒪᒍᕕᑦ ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ ᓇᕐᓂᓗᒍ:

ᐁᐯ ᓄᓇᕕᒃ ᐊᓪᓚᒍᓯᖅ ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 2001-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐊᓪᓚᒍᑎᐅᒍᓐᓇᓱᓂ ᐁ, ᐯ, ᑌ, ᑫ, ᒉ, ᒣ, ᓀ, ᓭ, ᓓ, ᔦ, ᕓ, ᕂ, ᙯ, ᙰ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᒍᓯᕐᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑯᓂᒐᓚᒻᒪᕆᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᔪᒍᓐᓀᓱᑎᒃ ᐅᑎᕐᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ.