ᑕᕝᕙᓂ ᑕᑯᓚᖓᕗᑎᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓕᐊᕆᓲᖏᓐᓂᒃ: ᑕᕐᕋᓕᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᓂᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ ᐱᓇᓱᑦᑕᕕᓂᕐᒥᓂᒃ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑦᓯᒍᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᑕᕐᕋᓕᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᓄᐃᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᓐᓄᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᐃᓚᖃᕐᑐᑦ ᑐᓂᔭᐅᒪᔪᓂᒃ ᐊᓪᓚᑕᐅᔪᕕᓂᐅᑦᓱᑎᒃ, ᐊᑦᔨᖑᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᐅᒪᔪᓂᒃ ᐱᑎᑦᓯᒍᑎᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᓄᑐᐊᖑᓈᕐᑎᔪᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᕕᐅᔪᓄᓪᓗ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ— ᐃᓚᐅᔫᖃᑎᒌᖑᑦᓱᑎᒃ ᔦᒥᓯ ᐯ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ

ᑌᒪᓕ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᓱᖑᒐᓗᐊᕐᒪᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᓇᓱᑦᑕᖏᓐᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑕᐅᑦᓯᑯᑦ ᖁᕝᕙᑎᕆᒍᑎᖃᓱᖑᒋᕗᑦ ᖃᓄᐃᓘᕈᑎᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᖁᑕᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒣᓗᓕᕐᑐᓚᓱᖑᑦᓱᓂ ᖃᓄᐃᓘᑎᐅᔪᓂᒃ ᐱᓂᐊᕐᓂᐅᓱᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᖓᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᖁᑕᐅᔫᑉ ᓯᓚᑖᓂᑦᑐᓄᑦ. ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᑦᓱᑎᒃ ᐱᓯᒪᖏᓐᓇᓲᖑᑦᔭᖏᓪᓚᑦ ᒪᑭᕝᕕᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖁᑎᖏᓐᓂᑦ.

ᓯᑯᑦᓴᔭᒥ ᕿᒥᕐᕈᐊᕈᕐᑕᐅᒪᑦᓱᑎᒃ, ᑕᕐᕋᓕᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᐊᑭᖃᕐᑎᓇᒋᑦ ᐃᓚᐅᒍᑎᓕᓕᒫᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᑎᑦᓯᒍᑎᐅᓱᖑᕗᑦ ᐊᓪᓚᑖᕐᕕᑎᒍᓪᓗ ᑎᑭᑕᐅᖃᑦᑕᕈᒪᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᑑᓇᕐᑎᑐᑦ ᑎᑭᑎᑦᓯᕕᐅᓱᖑᒻᒥᓱᑎᒃ, ᑲᕙᒪᒃᑯᓗ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᖁᑎᓂᒃ ᐱᐅᓕᐊᕐᓯᕕᒻᒨᑕᐅᑦᓱᑎᒃ.

ᖃᕆᑕᐅᔭᒦᑦᑐᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᐳᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᓇᓱᑦᑕᐅᕕᑦᑎᓂᒃ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓗ ᐊᓪᓚᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑎᑎᒍᑦ ᐊᓪᓚᑕᖃᑦᑕᓚᖓᔪᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᕕᖓᒍᑦ.

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᓄᑦ ᑎᑭᑕᐅᖃᑦᑕᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑲᓐᓇ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᕕᑦᓴᔭ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᕕᒋᒍᒃ.

ᕿᒥᕐᕈᐊᑎᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᓂᐊᓲᓂ ᐊᑐᐊᕐᓯᓲᓂᒃ ᐊᑕᓐᓂᐅᕕᖃᕆᕗᒍᑦ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᒍᒪᑦᓱᑕ ᓱᓇᓂᒃ ᐅᓂᒃᑲᓕᐅᖁᔭᐅᒻᒪᖔᑦᑕ ᐊᑦᔨᖑᐊᓂᓪᓗ ᑎᑭᑎᑦᓯᕕᐅᖃᑦᑕᕈᒪᑦᓱᑕ.

ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᓪᓚᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑎᑦᑕ ᑐᕌᕈᑎᖓ: magazine@makivik.org

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᕿᒥᕐᕈᐊᓕᐊᕕᓂᖏᑦ ᒫᓂ ᐊᓪᓚᓂᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᓄᑦ

ᓄᐃᑕᐅᔪᖃᓲᖑᒻᒥᔪᖅ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᓐᓄᑦ, ᓇᑲᑎᕐᑕᐅᓲᓂᒃ ᓄᐊᑕᐅᓲᖑᔪᓂᓪᓗ ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᑐᓴᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖓᓄᑦ. ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᓄᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᐅᓲᑦ ᓱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓱᓄᑦ ᒪᑭᕝᕕᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖏᓐᓄᑦ, ᑎᒥᐊᕈᖏᑦᑕ ᑲᒻᐸᓂᖏᓐᓄᓗ, ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓗᐊᖑᐊᑐᓄᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᐅᑎᓄᑦ ᒪᑭᕝᕕᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐅᑦᑑᐱᕆ 1-ᒥᑦ ᓯᑉᑎᒻᐱᕆ 30-ᒧᑦ.

ᒫᓂ ᐊᓪᓚᓂᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ