ᑕᑯᓐᓈᑕᐅᓂᐊᕈᓂ ᑌᑦᓱᒪᓂᑕᕐᑎᒍᑦ ᐅᓪᓗᒥᓂᑕᕐᑎᒍᓪᓘᓃᑦ, ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓄᖏᑦᑕᓗ ᒪᑭᕝᕕᑯᓪᓗ ᐱᐅᓯᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᐱᔪᒻᒪᕆᐅᕗᑦ.

ᑕᒡᒐᓂ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᕕᖓᓂ ᑭᓪᓕᖃᕐᑎᓯᒍᑎᐅᒻᒪᑕ ᐱᔪᓐᓇᓯᓯᒪᔭᑦᑎᓂᒃ, ᐱᒋᐊᖕᖓᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐱᕈᕐᓭᒍᑎᓂᒃ ᐱᐅᓂᕐᓴᒥᒃ ᓯᕗᓂᑦᓴᒥᒃ ᐃᓄᖁᑎᑦᑎᓄᑦ ᓄᓇᖁᑎᑦᑎᓄᓪᓗ.

ᐊᑐᐊᕐᑕᐅᔪᖃᕈᓐᓇᒥᔪᖅ ᐅᕙᓂ “ᑎᒥᐅᔫᑉ ᕿᒥᕐᕈᐊᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᑦ” ᐃᓗᐊᓂ ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᕕᖓᑕ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᕕᖓᓂ.