ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ

ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ ᐱᖓᓱᐃᓕᕿᖓᔪᑦ: ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ, ᓄᓇᕕᒻᒥᐅ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ.

ᓴᕐᕿᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 2998-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᖃᕐᓱᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᖅ. ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᒍᑎᖃᕐᓱᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑎᒍᑦ ᐅᓯᔨᐅᓂᕐᒥᒃ, ᐴᕐᑐᐃᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᑦᓯᕕᐊᓗᓐᓅᔦᔨᐅᓂᕐᒥᓗ ᕿᑭᕐᑖᓗᒻᒥᐅᓄᑦ, ᑭᕙᓪᓕᒥᐅᓄᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᓄᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ ᓄᐃᑕᐅᓚᐅᔪᑦ 2011-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᒪᑭᕝᕕᒧᑦ. ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑯᑦ ᐅᓯᒍᑦᔨᓲᖅ 14-ᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᑕᕐᕋᒥᐅᓄᑦ ᐸᕐᓇᓯᒪᒍᑎᖏᓐᓂᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᒍᑎᖃᕐᓯᒪᔪᖅ. ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᒥᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᑎᑦᓯᖏᓐᓇᕋᓱᐊᕐᑐᖅ.

ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᔪᖅ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᑦᓱᓂ ᒪᑭᕝᕕᒧᑦ ᓇᓄᖅ ᐅᓯᔨᒃᑯᓄᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᒍᑎᐅᔪᖅ Logistec Corporation-ᑯᓐᓄᑦ The North West Company-ᑯᓐᓄᓗ.

ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᑐᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑎᒍᑦ ᐅᓯᑲᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖁᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐱᒍᓐᓇᑐᓪᒪᕆᓐᓂᓗ ᐱᓇᓱᑦᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑯᑦ ᐅᑦᓯᔭᐅᓂᖅ ᐱᐅᓂᕐᓴᒥᒃ ᐊᑑᑎᑦᓯᐊᖁᑦᓱᒍ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᒍᑦᔨᓲᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᓂᓪᓗ.

ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ ᑕᕐᕋᓕᐊᕐᑐᓄᑦ ᐅᓯᔨᑦᓯᐊᑦ. ᐅᓯᔭᐅᖁᔭᑎᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᑦᓯᐊᕈᓐᓇᑐᑦ ᑎᑭᐅᑦᔨᓯᐊᕈᓐᓇᓱᑎᓪᓗ ᐱᓇᓱᒍᑎᖏᑦ ᐃᓱᐊᕐᑐᓯᐊᖑᒻᒪᑕ.

ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐱᓇᓱᐊᓕᓂᐅᒐᒥᒃ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐱᒍᑦᔨᓯᐊᕋᓱᐊᓲᑦ – ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᓂᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥ ᐱᓇᓱᑦᑎᒥᓄᑦ. ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕈᑎᑦᓯᐊᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᖓᓂ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᓗ.

ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ ᑐᕐᖁᑐᐃᓂᕆᓲᖓ ᓯᒃᑭᑖᓗᓐᓄᑦ ᐃᑦᓯᕕᐊᓗᓐᓄᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓯᒪᔪᖅ, ᐊᑦᑕᓇᖕᖏᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓱᓂ ᐊᕙᑎᒧᓪᓗ ᐱᐅᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓱᓂ. ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ 20 ᐃᑎᒐᓄᑦ ᐊᖏᓂᓕᓐᓂᒃ ᐃᑦᓯᕕᐊᓗᓕᕆᓲᑦ. ᐊᖏᓂᕐᐹᓯᐊᒥᓪᓗ ᐃᓂᖃᕐᓂᐸᐅᑦᓱᑎᒃ ᐅᑦᓯᔨᒍᑦᔭᐅᒍᒪᔪᓄᑦ.

ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ ᐴᕐᑐᐃᒍᑦᔨᓱᖑᒻᒥᔪᑦ ᐃᑦᓯᐊᕕᐊᓗᓐᓅᔦᑦᓱᑎᓪᓗ. ᐴᕐᑐᐃᓱᑎᒃ, ᓯᓚᑉᐱᐊᓱᒋᑦ, ᕿᓚᑦᓱᓱᒋᑦ, ᓯᑭᑦᑕᓅᔭᕐᓱᒋᑦ ᕿᔪᓐᓄᑦ, ᑐᕌᕈᑎᓕᐅᕐᓱᒋᑦ ᐅᖁᒣᓐᓂᓂᐊᕐᓱᒋᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓱᒋᓪᓗ. ᐳᕐᑐᑕᐅᓯᒪᑦᓯᑐᐊᕋᒥᒃ ᐅᓯᔭᐅᓂᕐᒥᓂ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᖕᖏᓂᕐᓴᐅᓱᖑᒻᒪᑕ.

ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᓂᒃ ᐅᑦᓯᔨᔩᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐅᓯᒍᑦᔨᓯᐊᓲᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖏᓐᓂᒃ, ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᕙᑦᓱᑎᓪᓗ, ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᑎᓯᑦᓱᑎᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥ ᐳᕐᑐᓯᕙᓪᓕᐊᒍᓐᓇᑎᑦᓯᓱᑎᒃ ᓇᒻᒥᓂᖃᖃᑎᐅᒍᓐᓇᓂᕐᒥᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᑎᑦᓱᑎᒃ.

ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᑦ:

150+

ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖁᑎᖏᑦ:

5

ᓄᓇᓖᑦ ᐅᐸᐅᑎᓲᖏᑦ:

45+

ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᖓ:


NEAS
P.O. Box 307
Iqaluit, Nunavut
Canada
X0A 0H0

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: +1 867 979 7974
ᖃᕆᑕᐅᔭᕈᑎᖓ: sales@neas.ca
www.neas.ca

ᐃᓂᑦᓴᓕᐅᕐᕕᒃ: 1 877 225 6327